O čom je projekt?

Získajte informácie o hlavných cieľoch, cieľových skupinách a ďalších základných informáciách o projekte.

Názov projektu
Naša sila je v skúsenostiach – inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov

PROGRAM ERASMUS+

Kľúčová akcia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Akcia: Strategické partnerstvá
Oblasť: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých
Cieľ: Tvorba inovácií

Doba realizácie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

Jedným z cieľov v oblasti zamestnanosti vo všetkých  Európsky krajinách je aj osobitná podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím (OZP) na otvorenom trhu práce a motivovanie zamestnávateľov k ich zamestnávaniu.
Pre OZP existujú rôzne podporné štátne služby zamestnanosti, kapacita týchto služieb však nepokrýva požiadavky na národnej úrovni v partnerských krajinách, najmä v dôsledku nedostatočného počtu kvalifikovaných odborníkov. Pri zapĺňaní tejto medzery čoraz väčší význam zohrávajú organizácie pôsobiace v neziskovom sektore.
Výsledky prieskumov poukázali nato, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť podpore prechodu zo vzdelávania k zamestnávaniu mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako aj podpore OZP pri výbere a zmene zamestnania. Tento proces vyžaduje skúsených odborníkov, ktorí by pomáhali OZP pri prekonávaní prekážok, prenosu skúseností najmä pri zamestnávaní na otvorenom trhu práce. Projekt si kladie za cieľ vypracovanie inovatívneho vzdelávacieho programu formou blended-learning pre "Skúsenostných expertov" na základe medzinárodných odporúčaní.  "Skúsenostný expert" podľa nášho projektu je OZP, ktorý v priebehu vlastného života prežil problémy v dôsledku zdravotného postihnutia, sám dokázal ich riešiť a prostredníctvom posilnených zručností, postojov, metód a vysokokvalitných kompetencií získaných v rámci inovatívneho vzdelávania a môže vlastné životné skúsenosti využiť a aplikovať v prospech iných OZP. "Skúsenostní experti" po ukončení vzdelávania môžu pôsobiť v neziskových organizáciách a prispieť tak k reintegrácii OZP na trh práce.
Do projektu budú zapojené 4 partnerské inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania poradenských, vzdelávacích a špeciálnych služieb pre znevýhodnené skupiny zo štyroch krajín EÚ - zo Slovenskej republiky, z Maďarska, z Rumunska a z Turecka.

Hlavné ciele projektu:

Špecifické ciele projektu:

Priame cieľové skupiny:

Nepriame cieľové skupiny:

002

project guide

Vestibulum sed commodo nunc, eu aliquet sem. Curabitur semper, sem ut posuere tincidunt, sem velit sollicitudin odio, quis hendrerit sapien nunc sit amet sem. .

VIEW PROJECT guide