Kto sú partneri v projekte?

Zistite, kto vypracováva výstupy pre vás.

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder

Web: http://ozbuducnost.sk/

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder (OZ) je podpora a rozvíjanie aktivít a presadzovania aktívnej participácie občanov na miestnej, regionálnej, celoštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach spoločenského života, najmä v oblasti:
a) vzdelávania, celoživotného vzdelávania a mimoškolskej činnosti podporou:
-vzdelávania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené a marginálne skupiny
-moderných komunikačných technológií (internet, Skype, Facebook)
b) rozvíjania spoločenskej zodpovednosti formou:
-podpory  komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a medzi jednotlivými sektormi
c) vytvárania  právneho vedomia:
-podporou informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností
-poskytovaním administratívnych a poradenských služieb pre znevýhodnených občanov a marginálne skupiny
d) (re)integrácie uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trh práce vykonávaním:
-informačno-poradenskej činnosti a odbornej poradenskej činnosti
-medzinárodnej inštitucionálnej výmeny informácií o trhu práce a dobrých skúseností

Primárnou cieľovou skupinou OZ sú znevýhodnené skupiny na trhu práce - najmä dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím (OZP), občania nad 50 rokov veku a mladí.Zakladatelia majú dlhoročné skúsenosti v oblasti trhu práce, vzdelávania dospelých, odbornej poradenskej činnosti, regionálnej a  medzinárodnej partnerskej spolupráce.

Od založenia združenie úspešne vyvíja činnosti  za účelom naplnenia svojich cieľov  v oblasti budovania spolupráce so zamestnávateľmi, so združeniami a inštitúciami, ktoré vykonávajú podobné aktivity na území Slovenskej republiky ako aj v štátoch Európskej únie.

Na základe organizačnej štruktúry OZ zabezpečuje svoju činnosť na nasledujúcich úsekoch:                                                                                                          . Úsek služieb klientom
Úsek riadenia projektov
Úsek vzdelávania dospelých

Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.

Web: http://www.humanprofess.hu/

Organizácia bola založená v roku 2010 troma osobami. Zamestnanci organizácie disponujú 15-20 ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti trhu práce, vzdelávania dospelých, v oblasti sociálnych vecí a v oblasti realizácie medzinárodných projektov. Okrem toho organizácia spolupracuje s odborníkmi z príslušných oblastí. Od roku 2013 je akreditovanou vzdelávacou inštitúciou, číslo akreditácie: AL-3002
Cieľové skupiny inštitúcie: znevýhodnení občania, napr. so zdravotným postihnutím, uchádzači o zamestnanie, ženy, absolventi a staršia generácia. Okrem spomínaných cieľových skupín inštitúcia poskytuje služby aj pre odborníkov, neziskové organizácie, spoločnosti a miestnu samosprávu.
Naša organizácia má pôsobnosť v župe Vas, pri západných hraniciach Maďarska, ale vzhľadom na aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce prostredníctvom medzinárodných projektov máme vybudované partnerské vzťahy neziskovými, mimovládnymi organizáciami a univerzitami v rôznych štátoch EU.
Organizácia vykonáva odbornú činnosť v štyroch rôznych oblastiach:
1. Služby na trhu práce: podpora reintegrácie a zamestnávania znevýhodnených občanov, poskytovanie služieb, vzdelávacích aktivít a kariérového poradenstva  pre pracovnú rehabilitáciu znevýhodnených občanov, kariérové poradenstvo, úzka spolupráca so službami zamestnanosti, odbornými poradcami a poskytovateľmi služieb.
2. Vzdelávanie dospelých: organizovanie tréningov, vypracovanie učebných materiálov, informovanie inštitúcií o najnovších vzdelávacích programoch, vedenie dokumentácie, ktorá súvisí s realizovanými vzdelávacími aktivitami, rozvoj a dokumentácia riadenia kvality vzdelávania.
3. Prenos vedomostí a inovácií: prieskum  možností spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni, nadviazanie kontaktov, adaptácia inovatívnych aktivít, tvorba projektov na národnej úrovni,
vypracovanie a testovanie inovatívnych aktivít.
4. Tvorba a manažovanie projektov pre externých objednávateľov: pre samosprávy  v oblasti starostlivosti a podpory zdravia a v oblasti rozvoja sociálnych služieb,  vypracovanie projektov pre inštitúcie pôsobiace v oblastiach poskytovania sociálnych, zdravotných a vzdelávacích služieb na trhu práce a inovačný vývoj pre malé podniky.
Naša vízia:  organizácia podporuje rovnosť príležitostí znevýhodnených skupín a reintegráciu na trh práce. Za účelom zachovania stability poskytované služby smerujú do viacerých oblastí služieb pre rôzne sektory so zabezpečením flexibility a otvorenosti pre inovácie.

Fundația Creștină Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe

Web: http://www.iriszhaz.ro/

Akreditované centrum dennej starostlivosti a integračné centrum prostredníctvom pracovnej terapie pre dospelé osoby so zdravotným postihnutím.
Kresťanská nadácia Diakonia bola založená v roku 2002 reformovanou cirkvou Transylvánie za účelom podpory ľudí v núdzovej situácii. V nasledujúcich rokoch nadácia Diakonia otvorila miestne pobočky s vlastnou právnou subjektivitou v rôznych oblastiach Rumunska, ako Sf. Gheorghe, Cluj Napoca, Targu Mures, Reghin a Brasov.
Prvý veľký sociálny projekt iniciovaný Diakoniou bola služba domácej starostlivosti. V súčasnosti nadácia Diakonia Sf. Gheorghe prevádzkuje služby domácej starostlivosti vo viac ako 30 dedinách a v 3 mestách z kraja Covasna.
Od roku 2006 prevádzkuje činnosti aj pre občanov so zdravotným postihnutím, v roku 2009 bola postavená Irisz Dom, centrum dennej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím s rôznymi druhmi terapie a aktivít, ako sú: muzikoterapia, terapia hrou, ručné remeslá, plávanie, divadelná skupina, tanec (ľudový tanec a moderný tanec), art terapia, atď ..
Od roku 2011 prevádzkuje Centrum dennej starostlivosti pre deti v núdzi zo Sf. Gheorghe a od roku 2014 Centrum dennej starostlivosti pre Rómske a sociálne znevýhodnené deti z Valea Crişului. Organizácia aktuálne realizuje projekt zameraný na podporu viac ako 354 žiakov v 11 obciach formou podávania teplého jedla a mimoškolských programov.
Organizácia má viac sociálnych dielní pre mladých so zdravotným postihnutím, ako napríklad: dielňa na triedenie použitého šatstva, Irisz pracovná dielňa v dvoch mestách Sfantu Gheorghe a Covasna, tesárska dielňa, maliarska skupina, záhradnícka skupina, sociálna farma a záhradníctvo, tábor pri Sfantu Gheorghe, dielňa na výrobu toaletného papiera, chránené bývanie (v súčasnosti 1 apartmán pre dve štyri osoby so zdravotným postihnutím). V týchto dielňach vytvorili 16 pracovných miest a majú externé pracoviská v rôznych podnikoch, kde pracuje 10 občanov so zdravotným postihnutím s dvoma asistentami.

Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Web: http://www.dostegitim.com/

Súkromná odborná a špeciálna (rehabilitačná) škola DOST, sa nachádza vo vidieckej oblasti Ankary, je mimovládna organizácia a špeciálne vzdelávacie a rehabilitačné zariadenie. Naša inštitúcia bola založená v roku 2000 a má 17 rokov skúseností. Máme veľa odborníkov,  sociológov, psychológov, fyzioterapeutov, odborníkov na oblasť vývinu dieťaťa, špeciálnych odborníkov v oblasti vzdelávania, prípadových manažérov a rodinných terapeutov. S týmito odborníkmi, realizujeme rôzne vzdelávacie moduly zmerané na rôzne typy postihnutia a znevýhodnených skupín. Implementácia aktivít zahŕňa hľadanie zamestnania, ich zapojenie do podnikov. Okrem vzdelávacích programov poskytujeme poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, aby sme im pomáhali pri riešení  ich problémov spojených s postihnutím. Pomáhame im rozvíjať pracovné schopnosti a schopnosti nájsť vhodné zamestnanie.
Vzdelávacie centrum pomáha  viac ako 300 zdravotne postihnutým a znevýhodneným skupinám, ktorí buď navštevujú aktivity v škole alebo sú im poskytnuté služby domácej starostlivosti. Združenie poskytuje vzdelanie postihnutým osobám deťom-mladým-dospelým, rodičom a osobným asistentom zdravotne postihnutých osôb a zamestnancom. Takto prispievame k rozvíjaniu ich vlastností a schopností v dôsledku čoho sa vedia lepšie prispôsobovať. Ponúkame podporu, informácie a pomoc pre rodiny s deťmi, zdravotne postihnutých dospelých a ľudí v sociálnej núdzi.
Hlavnými aktivitami DOST sú: tréningy pre osôb so zdravotným postihnutím, projekty pre znevýhodnené skupiny, vo forme rôznych druhov školení, rodinných seminárov o zdravotnom postihnutí, skupinové vzdelávanie v mnohých oblastiach, semináre, poradenstvo, zabezpečujeme výmenu mládeže a výmenu trénerov. Činnosti vykonávané DOST sú väčšinou: špeciálne vzdelávanie, fyzioterapia, logopédia, muzikoterapia, psychologické poradenstvo, sú určené pre deti, dospelých a rodičov. DOST spolupracuje s vládou, občianskymi organizáciami, úradmi práce a záujmovými organizáciami zamestnávateľov.
DOST realizoval veľa projektov EÚ, ktoré boli zamerané na osoby so zdravotným postihnutím, na ich problémy, problémy rodín a na ďalšie súvisiace oblasti. S týmito projektmi, sme vytvorili inovatívne produkty a nové vzdelávacie moduly pre znevýhodnené skupiny. Naďalej pokračujeme v spolupráci s vysokými školami, vládnymi a mimovládnymi organizáciami. Naša inštitúcia so svojimi mnohými odborníkmi (sociológmi, psychológmi, fyzioterapeutmi, odborníkmi na vývin dieťaťa, špeciálnymi odborníkmi v oblasti vzdelávania, prípadovými manažérmi, rodinnými terapeutmi a pod.), realizuje rôzne vzdelávacie moduly pred občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnené osoby. Realizovali sme veľa projektov ako koordinátor a partner v oblasti odborného vzdelávania, vzdelávania dospelých a rodinného poradenstva prostredníctvom spolupráce s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. V rámci týchto projektov sme realizovali školenia pre rodiny, semináre, odborné školenia a iné podporné programy. V rámci týchto činností sme pripravili  postihnuté deti pre trh práce a pomohli sme rodinám s postihnutými deťmi. Naša spolupráca s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami stále pokračuje.

002

project guide

Vestibulum sed commodo nunc, eu aliquet sem. Curabitur semper, sem ut posuere tincidunt, sem velit sollicitudin odio, quis hendrerit sapien nunc sit amet sem. .

VIEW PROJECT guide